آن روی سکه: گفتگو با پرویز ضرغامی پیرامون تقسیم بندی کشوری و پیشنهاد حسن شریعتمداری

در این برنامه به سراغ پرویز صرغامی از کنشگران سیاسی واز سران عشایر فارس رفته ایم تا پیرامون مقاله جنجالی و نا آگاهانه  حسن شریعتمداری پیرامون تقسیمات کشوری با وی گفتگوئی داشته باشیم لازم به توضیح است که پرویز ضرغامی در مقاله ای مستدل این پاسخگوئی را انجام داده استلینک مقاله پرویز ضرغامی را در زیر مشاهده می کنید