رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

اپوزیسیون” خودزن”

چه می کنیم ما ؟ با کینه ورزی و زخمی تر کردن یکدیگربه کجا خواهیم رسید؟ دلمان خوش است طیف های مختلف سیاسی، مثلا دموکراسی خواهان، علیه حکومت اسلامی و در راه دست یابی به ایرانی آزاد و آباد به دنبال همکاری و ائتلاف هستیم. اما رفتارها در مقاطعی خلاف ادعا ها نشانگرند که آب به آسیاب حکومت اسلامی ریختن سیاست مان شده است. نگاه کنید به بازتاب درگذشت دو شخصیت فرهنگی سرزمینمان رضا براهنی و منوچهرهزارخانی، و اظهار نظر ابراهیم حامدی( ابی) در رابطه با خواندن یا نخواندن یک ترانه. باورکنیم مخالف و موافق این سه شخصیت  فرهنگی، اگر پا بدهد در همین خارج کشور خرخره یکدیگر را خواهیم جَوید. نگاهی به عربده کشی ها و نفس کش طلبیدن ها چاله میدانی های شبکه های مجازی بیاندازیم تا حساب کار دستمان بیاید. اگر دربرهمین پاشنه بچرخد، زنده یا مرده، دهه ها این جا دلمشغول خودزنی و خود ارضائی سیاسی خواهیم بود، و آنجا اسلام سیاسی سرگرم تماشای نمایشگری های ما!- چنین مباد.

با دکتر مسعود نقره کار در این باب به صحبت نشسته ایم
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل