رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

زنان نیمه برابر این هفته: جنبش Me-Too

در برنامه این هفته جمیله داودی گفتاری پیرامون تظاهرات زنان ایران درمقابل مجلس داردسپس پیرامون فیلم به گروه مردان خوش آمدید  توضیحاتی میدهد وسپس یک نظرخواهی شنیدنی پیرامون جنبش جهانی Me Tooانجام داده است.

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل