زنان نیمه برابر گفتگو با فریدا آفاری

در این برنامه جمیله داودی به سراغ فریدا آفاری رفته است.

 فریدا آفاری نویسنده، مترجم و از اعضای بنیانگذار اتحاد سوسیالیستهای خاورمیانه است مقاله های پژوهشی فریدا 

پژوهش های فریدا در باب سوسیالیسم خواندنی و آموزنده است.