رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

همبستگی به جای ” عقده گشایی” و تفرقه افکنی

در بارۀ ” پیام رضا پهلوی”- گفت و گوئی با دکتر مسعود نقره کار

“جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” با هر شخصیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با هر جمع و نیروی سیاسی و اجتماعی که به بنیادهای ارزشی سوسیال دموکراسی، یعنی آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رفاه همگانی و همبستگی باورداشته باشد، و خواهان سرنگونی حکومت اسلامی باشد، همراهی وهمکاری های نزدیک و گسترده خواهد کرد. به همین دلیل ” جمعیت” با بخش هایی از مشروطه خواهان، جمهوری خواهان، چپ دموکرات، ملیون و راست میانه همکاری کرده و خواهد کرد. ما با  هر شخصیت سیاسی و فرهنگی ای که به ارزش های گفته شده باورداشته باشد نیز همراهی و همکاری کرده و خواهیم کرد.

باورمن این است که باید به اکنون و آینده  فکرکرد، گذشته چراغ راه آینده است، اما ” چماق” راه آینده نیست، ماندن در گذشته تاریخی از سوی هر شخصیت  و طیف سیاسی، با نگاه و هدف تسویه حساب کردن و عقده گشائی مشکلات جانکاه مردم میهنمان را حل نخواهد کرد.

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل