رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

چراجمهوری اسلامی سقوط نمیکند؟

سالهاست که مردم به ستوه آمده ایران فریادشان برعلیه نظام خونخوار به آسمانهاست

مادران دادخواه،معلمین،کارگران، مال باختگان وسایر اقشار مردم به شکل های گوناگون به این نظام اعتراض کرده اند.

از سوی دیگر کنشگران سیاسی در داخل و خارج همه برسر خواسته به حق مردم یعنی ضرورت براندازی نظام جمهوری اسلامی هم نظر هستند ولی علیرغم تلاشهائی که شده است هنوز اپوزیسیون نتوانسته یکپارچگی پیدا بکند وبه نیروئی قوی تبدیل بشود جمهوری اسلامی هم با بی شرمی هر صدای آزادیخواهی را در گلو خفه میکند.

چرائی ماندگاری جمهوری اسلامی و نگاهی به برخورد لومپنانه در فضای مجازی مطالبی است که دکتر نقره کار به آن پرداخته است
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل