رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گذاری بر زندگی ام البنین شهمیرزادی

در سومین برنامه از سلسله برنامه های انسان دشواری وظیفه دکتر صونا کاظمی به سرغ یک از معلولین داخل کشور از شهر دامغان رفته است تا مارا با توانمندی

 های شگفت آور او آشنا سازد گفتار این برنامه گذاری است بر زندگی ام البنین شهمیرزادی
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل