رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آنروی سکه: وحشت و امید در کنار واکسن کرونا گفتاری با دکتر شهلا عبقری ویروس شناس

این روزها شاهدهستیم که بیماری کوید 19 در سرتاسر جهان بیداد می کند

آمریکا با گذشتن از مرز 300 هزار کشته برگترین تراژدی تاریخش را تجربه می کند،فرانسه انگلیس آلمان و سایر کشورها هم با وضعیت فوق العاده روبرو هستند

در این میان تایید واکسن کرونا و آغاز پخش آن نور  امیدی در دلها تابانده ولی در این باب هم نظرات مخالف و موافق بسیار است. به این بهانه یکبار دیگر از دکتر شهلا عبقری دعوت کردیم تا در این مورد روشنگری نماید

شھلاعبقری درسال ١٩٧۴پس ازاخذ لیسانس علوم اجتماعی و بیولوژی ازدانشگاه تھران

ودانشسرایعالی برای ادامه تحصیل به آمریکا آمد، درسال١٩٧٧فوق لیسانس گرفت

ودرسال١٩٨۵ مدرک دکترای میکرب شناسی ‎ وویروس شناسی رادریافت کرد. درھمان

سال طرح تحقیقی اش درویروس شناسی ازطرف سازمان بھداشت آمریکا (NIH )برنده

جایزه گردید وازاین طریق وارد دوره فوق دکترا ی دانشگاه اموری شد. درسال١٩٨٧پس

ازاتمام فوق دکترا درویروس شناسی بعنوان محقق واستاد میکرب شناسی

وویروس شناسی در دانشگاه مشغول به کارشد وتا به امروز دردانشگاه ھای ایالت

جورجیا تدریس کرده است . دراین مدت اومسولیت بخش میكرب شناسي وبیماري

شناسي وآزمایشگاه ھای میکرب شناسی و و یروس شناسی را نیز بعھده داشته وھمچنین

مقالات بسیاری رادرمجلات علمی به چاپ رسانده است.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل