رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

اعلام همبستگی ” جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران ” با کارگران اعتصابی.

صدای گام های آزادی به گوش می رسد!

به یاریِ کارگران اعتصابی بشتابیم!

جمهوری اسلامی با گسترش و تعمیق اعتصاب ها و اعتراض های کارگران و زحمتکشان، و مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه زندانیان سیاسی و عقیدتی، خانواده زندانیان، دادخواهان، جوانان، دانشجویان،   زنان، معلمان، اهل قلم و سایر گروه های اجتماعی، وارد یکی از دشوارترین و بحرانی ترین دوره های تاریخ حیات خود شده است.

41 سال بی لیاقتی و بی کفایتی در مدیریت امور جامعه همراه با فساد گسترده و سیستماتیک، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، واجرای سیاست های ضدملی میهنمان را به ورطه بحران های همه جانیه فرو برده است. جمهوری اسلامی، حکومتی که حیثیت و مشروعیت خود را از دست داده، تمام توان و نیروی خود را بسیج کرده است تا مانع سراسری شدن اعتراض های  حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم، به ویژه گسترش و تعمیق اعتراض ها و اعتصاب های کارگران  و مزدبگیران شهری و روستائی شود. رژیم اسلامی  به جای تامین ابتدائی ترین خواست های صنفی، قانونی و انسانی کارگران، با حربۀ ارعاب، اخراج،  دستگیری و زندان و شکنجه به سراغ گارگران آمده است .

رهبر و بنیانگذار جنایتکار این رژیم، آیت الله خمینی فریبکارانه شعار داد ” خدا هم کارگر است” و از سوی خدای کارگر وعده های اینجهانی و آنجهانی به ” مستضعفان” و کارگران می داد. امروز پس از 41 سال مردم میهنمان با پوست و استخوان خود حس می کنند، که  حکومت نایب و نماینده ” خدای کارگر” چیزی جز فقر، بیکاری ، گسترش ناهنجاری های اجتماعی، اختلاف های طبقاتی روزافزون ، تبعیض ، ظلم و ستم، تداوم سرکوب ، زندان، شکنجه، اعدام و به روز سیاه نشاندن  کارگران دستاورد نداشته است.

کارگران و زحمتکشان ایران

 بی تردید دریافته اید که منشأ  تیره روزی ها، فقر و فلاکتی که  گریبان شما ومردم میهنمان را گرفته است  بیش از هر چیز  اندیشگی و ساختارسیاسی، اقتصادی و فرهنگی فاسد جمهوری اسلامی است. شما در همین دو هفته گذشته با اعتصاب های متهورانه خود آغاز فصل جدیدی را برای جنبش کارگری درایران و مبارزات مدنی کارگران و مزدبگیران شهری و روستائی، یعنی محروم ترین وستمدیده ترین اقشاراجتماعی ،رقم زده اید. رهبران جمهوری اسلامی می دانند که تداوم، گسترش و تعمیق اعتصاب ها  و اعتراض های شما  لحظه مرگ حکومت را زودرس تر خواهد کرد. آنان چنگ و دندان نشان داده و می دهند چرا که صدای گام های آزادی و عدالت ، یعنی فرمان برچیده شدن بساط شان را شنیده اند.

ما با پایبندی براین باور که  سوسیال دموکراسی پاسخگوی خواست ها و نیازهای همۀ اقشار جامعه ، بویژه کارگران خواهد بود،  ضمن اعلام همبستگی وپشتیبانی ازاعتراض ها و اعتصاب های شما،  پیمان می بندیم که تا دستیابی شما به خواست های عدالت طلبانه و آزادیخواهانه تان همراه و یاورشما خواهیم بود.

  ما همصدا با شما  خواهان تحقق هر چه سریع تر خواست های اعلام شده  زیرهستیم:

1-  پرداخت فوری دستمزدهای پرداخت نشده .

2- افزایش دستمزد ها با توجه به میزان رشد تورم .

3- تامین بیمه های  خدمات  بهداشتی و درمانی و اجتماعی.

 4- آزادی ایجاد و سازماندهی تشکل‌های مستقل کارگری و اتحادیه‌های صنفی، سازمان یابی ای بر بنای معیار های دموکراتیک و مشارکتی.

5- آزادی حق اعتراض و اعتصاب.

6- آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، و زندانیان جنبش های مدنی و صنفی.

7-  ایجاد صندوق های حمایت  ازاعتصابِ ها در جهت رساندن  کمک‌های مالی به  کارگران اعتصابی و اخراجی و زندانی، و خانواده آنان توسط مردم، تشکل ها و محفل های آزادیخواه و عدالت طلب در داخل و خارج از کشور.

8- پایان دادن به خصوصی سازی ها  افسار گسیخته حکومتی. و اعلام پذیرش خصوصی سازی با نظارت  و حق دخالت نمایندگان کارگران وتشکل های مستقل کارگری درتصمیم گیری با توجه به اولویت منافع کارگران.

9- در اختیار قراردادن  رسانه‌های  رسمی و اجتماعی برای بیان خواست های کارگران.

10- پیوستن تشکل ها و اتحادیه های مستقل  به فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری بین المللی

11- به رسمیت شناختن و پذیرش  مواد مندرج در کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (آی. اِل. اُو)

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران

 

18 اگوست 2020

28 مرداد1399
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل