رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بیانیۀ جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران: پیام نوید افکاری، لغو اعدام و سرنگونی جمهوری اسلامی

 

هموطنان!

جمهوری اسلامی نوید افکاری را اعدام کرد تا آشکارتر وقاحت نمونه وار و ماهیتِ جنایتکارانه و ضد انسانی اش را به مردم میهنمان و جهان بنمایاند. جمهوری اسلامی نوید افکاری را اعدام کرد تا باردیگر نشان دهد که حکومتی بیگانه با شرم و آزرم است، تا عریان تر کند سیمای حاکمیتِ جهالت و جنایت و جنونی که آزادی و آزاده بردار می کند و سراپا نشان چیرگیِ کینه و انتقام برعدالت و انسانیت است.

اعدام نوید افکاری، کشتی گیر ۲۷ ساله، پیام ها دارد. پیام به آنان که انتظارتغییر رفتار از این حکومت را داشته اند و هنوز در جهان توهم و هذیان غوطه می خورند، پیام که این حکومت بنا به ماهیتِ اندیشگی و باور ارتجاعی و ضد انسانی اش  بدون ایحاد رعب و وحشت، بدون زندان و شکنجه و اعدام نمی تواند ادامه حیات بدهد و تا هنگامیکه بر اریکه قدرت است با ماشین پرونده سازی و کشتاردگراندیشان قربانی خواهد گرفت.

 پیامِ نوید، امید به تحقق آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در میهنمان است، پیامِ ضرورت پیکاری ملی و عمومی برای لغو حکم اعدام،  ضرورت همصدائی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، دادخواهی قربانیان حکومت اسلامی ، و پیام ضرورتِ مبارزه ای یکپارچه و همبسته برای سرنگونی جمهوری اسلامی.

هموطنان عزیز

“جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران ”  ضمن ابراز انزجار از اقدام  جنایتکارانه جمهوری اسلامی، مراتب همدردی خود را با خانواده نوید، جامعه ورزشی ایران و همۀ آزادیخواهان و عدالت طلبان ایران و جهان اعلام می دارد.

ما راه نوید و نوید ها، یعنی راه رسیدن به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، راه دستیابی به رفاه و آزادی و همبستگی، و راه سرنگون کردن جمهوری اسلامی را ادامه خواهیم داد.

 از دست دادن نوید افکاری و نوید ها تلخ و جانکاه ست اما باور داشته باشیم که ” این بذرها به خاک نمی ماند، از قلب خاک می شکفد”.

جمعیتِ هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران

۱۵ سپتامبر۲۰۲۰ – ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل