رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

داستان شب : پرنده فقط یک پرنده بود.

پرنده فقط یک پرنده بود. 

داستان شب

کار گروه تکاپو

تهیه شده در رادیو پویا

داستان پرنده فقط یک پرنده بود

از مجموعه:نیمه تاریک ماه نوشته هوشنگ گلشیری

قصه گو : هایده آهی

کارگردان: ژرژ چهربخش
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل