رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

درجهان چیزی مهمتر از صلح وجود نداردبا نگاهی بر ضرورت صلح و بیماری خودشیفتگی رهبران سیاسی جهان

 

 

صلح برخلاف جنگ سر و صدا ندارد باید کاری کرد که قابل شنیدن شود.

قریب به یک قرن است، که تلاش های بین المللی با ایجاد سازمان هایی در راستای صلح و برقراری امنیت، همچنان ناکام مانده و هر روز که می گذرد نه تنها پیشرفتی در مسیر تحقق صلح جهانی حاصل نمی شود، بلکه قدرت طلبی و یکه تازی کشورهای غربی در عرصه بین المللی، دستیابی به صلح را به رویایی دست نیافتنی بدل کرده است.

صلح، به عنوان آرمان بشری و یکی از اهداف اساسی دولت ها، همواره در طول تاریخ مطرح بوده و تلاش های بسیاری برای حفظ و برقراری آن صورت گرفته است، اما با این وجود، همچنان بین دو قطب جنگ و صلح، فاصله ای تیره و مه آلود حاکم است و جهان امروز، صحنه درگیری های مختلفی است که هر کدام به نحوی صلح را مورد تهدید قرار داده اند.

جنگ و خونریزی و کشتار هزاران انسان بی گناه از یک سو و از سوی دیگر، فقر، تبعیض، تحریم، ناامنی و … که عاملان اصلی آن سردمداران و رهبران غربی هستند، دشمنان اصلی صلح در جهان محسوب می شوند و تاکنون اقدامات جدی، مناسب و موثری برای جلوگیری از تهدید و یا نقض صلح به عمل نیامده است

در جهان چیزی مهم تر از صلح وجود ندارد این عنوان گفتگوی امروز ما با دکتر مسعود نقره کار است بانگاهی هم به بیماری خود شیفتگی رهبران سیاسی جهان
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل