رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

رواداری قسمت ششم :آموزه های مزدک

احد قربانی دهناری

در این برنامه قسمت ششم برنامه راواداری را گوش می کنید که در آن احد قربانی به آموزه های مزدک پرداخته است

مزدک در آیین خود بر این عقیده بود که نور بر ظلمت تفوق دارد و سرانجام یزدان که نور است بر اهریمن ظلمت پیروز خواهد شد و عقیده او پیروزی یزدان کامل نیست زیرا جهان مادی که از اختلاط دو اصل اساسی تشکیل شده است بر جای مانده و مقصد نهایی از تحول و تطور عالم این است که ذرات نور از ترکیب با تاریکی برهاند و مزدک می گفت که خدا در عالم برین، بر تختی نشسته و در برابر او چهار نیرو وجود دارد و آن عبارتند از: دریافتن، هوش، حافظه، شادمانی،

ساس آیین مزدک در حقیقت مساوات و برابری بود و او می گفت نعمتهای مادی را اهورامزدا یکسان در دسترس مردم قرار داده است و همه چیز باید مشترک در اختیار مردم قرار گیرد و از آن بهره ببرند و از این راه آثار و علائم طبقاتی از بین می رود و اجتماع از کلیه نابرابری های اجتماعی و از ستمگریها و بیدادگریها رهایی خواهند یافت و هیچگاه جنگی هم در میان آنان رخ نخواهد داد و به آزادی و آمال انسانی خود خواهند رسید.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل