رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

صونا کاظمی“گفتگو با دکتر صونا کاظمی تهیه کننده برنامه “انسان دشواری زندگی

انسان دشواری وظیفه برنامه تازه رادیو پویاست که دکتر صونا کاظمی تهیه کننده و مجری آن است به این بهانه به سراغ .همکار تازه مان رفتیم تا با وی گفتگوئی در مورد برنامه تازه اش داشته باشیم شنیدنتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل