رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آزادی از دیدگاه کمونیستی گفتار پنجم

در پنجمین گفتار از سلسله برنامه های آزادی از دیدگاه کمونیستی ، دکتر کامبیز سخائی باتکیه بر کتاب دست نوشته های مارکس این جنبه از بیگانگی را که از فرد انسان زدائی
.میکند و ماهیت نوعی اورا از چنگش به سرقت می برد بررسی میکند و به چرائی اینکه فرد در انسانی ترین اشکال از فعالیت خودش احساس بندگی و اسیری می کند می پردازد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل