رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

فصلنامه تاتری صحنه معاصر منتشر شد

صحنه معاصر شماره 7

به همت استاد ناصر رحمانی نژاد فصل نامه تاتری صحنه معاصر منتشر شد این هفتمین شماره از این نشریه اینترنتی ارزنده می باشداین شماره حاوی مطالب خواندنی زیر می باشد:

ئاتر وانقلاب ناصر رحمانی نژاد
پیچیدگی‌های تراژدی انقلابی مارکس و انگلس ترجمه ی ناصر رحمانی نژاد
َ سـتاره دنباله‌دارهلی:تئاتر فدرال رابرت بروسـتین ترجمه ی ناصر رحمانی نژاد
فیلم ولحظه‌ی تاریخی تیم رابینز ترجمه ی وازریک درساهاکیان
گهواره خواهدجنبید گردآوری و ترجمه ی وازریک درساهاکیان
صحنه‌ی ساختارگرا گئورگی کووالنکو ترجمه ی ناصر رحمانی نژاد
اروین پیسکاتور جان ویلت ترجمه ی وازریک درساهاکیان
داریو فو، دوره‌ی انقلابی تام بیهان ترجمه ی ناصر رحمانی نژاد
داریو فو وفرانکارامه سوزان کوان ترجمه ی ناصر رحمانی نژاد
تئاتر انقلابی در زمانه‌ی ارتجاع ناصر رحمانی نژادبرخیزوبخوان هارولد کلورمن ترجمه ی ناصر رحمانی نژاد

صحنه معاصر شماره 7

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل